Nowa analiza: Najwyżsi chińscy urzędnicy wymieniają represje wobec Falun Gong jako kluczowe w utrzymaniu bezpieczeństwa reżimu

Oficjalny raport KPCh z 24 stycznia 2019 roku, zatytułowany „Raport z pracy Prokuratury Ludowej Prefektury Changli w 2019 roku” sporządzony przez Prokuraturę Ludową Prowincji Hebei, Prefektury Changli wspomina o wyraźnym zamiarze prześladowania praktykujących Falun Gong

Oficjalny raport KPCh z 24 stycznia 2019 roku, zatytułowany „Raport z pracy Prokuratury Ludowej Prefektury Changli w 2019 roku” sporządzony przez Prokuraturę Ludową Prowincji Hebei, Prefektury Changli wspomina o wyraźnym zamiarze prześladowania praktykujących Falun Gong

Ostatnie przemówienia wymieniają kwestię Falun Gong jako ważniejszą niż działania antykorupcyjne i antyterrorystyczne

Kluczowe wnioski

 • W związku z ponownym skupieniem się Komunistycznej Partii Chin na zapewnieniu bezpieczeństwa reżimowi, represje wobec Falun Gong widziane są w kierownictwie komitetu centralnego i władz lokalnych jako najwyższy priorytet. Sugerują to raporty z prac, przemówienia i dyrektywy z co najmniej 12 prowincji datowane od 2017 roku. Z ponad dwudziestu odniesień cytowanych poniżej jasno wynika, że brutalna kampania mająca na celu wykorzenienie Falun Gong jest postrzegana w partii jako centralny element wysiłków reżimu zmierzających do kontrolowania populacji, utrzymania władzy politycznej i utrzymania supremacji ideologicznej.
 • Publiczne odniesienia do atakowania Falun Gong przez najwyższych urzędników ds. bezpieczeństwa i sądownictwa jeszcze w styczniu 2023 roku, są wyraźnym odejściem od lat milczenia, kiedy to prześladowania trwały w tym czasie w całym kraju.
 • Taka oficjalna retoryka wynosząca Falun Gong jako cel represyjnych operacji bezpieczeństwa koreluje z nasilonymi od początku pandemii COVID-19 prześladowaniami obserwowanymi przez Centrum Informacyjne Falun Dafa, w tym arbitralnymi zatrzymaniami na dużą skalę, torturami i zgonami z powodu znęcania się w aresztach.

Wprowadzenie

Utrzymanie władzy pod przykrywką utrzymania „bezpieczeństwa narodowego” od dawna jest znakiem rozpoznawczym rządów Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Niemniej jednak pod przywództwem Xi Jinpinga ponownie skoncentrowano się na tych wysiłkach i podniesiono ich znaczenie w podejściu reżimu do rządzenia, a tendencja ta uległa w ostatnich latach dalszemu przyspieszeniu. „Bezpieczeństwo polityczne”, które Xi określił w przemówieniu z 2014 roku jako „podstawę wszechstronnego bezpieczeństwa narodowego” (总体国家安全), znajduje się na szczycie hierarchii kilkunastu obszarów zawartych w kompleksowych ramach bezpieczeństwa narodowego. W maju 2023 roku Xi wezwał do pilnego przyspieszenia jego modernizacji.

Obserwując te wydarzenia, zachodni uczeni i analitycy zauważyli, że trend ten napędza również wzrost represji, łamanie praw człowieka i tłumienie społeczeństwa obywatelskiego. W takich analizach prawie nigdy nie wspomina się o represjach reżimu wobec Falun Gong. Jednak przegląd komentarzy najwyższych urzędników – zarówno historycznie, jak i od 2020 roku – wskazuje, że tłumienie Falun Gong pozostaje centralną częścią wysiłków KPCh na rzecz utrzymania „bezpieczeństwa politycznego”. Co więcej, w niektórych przypadkach Falun Gong zostało wyniesione do grona innych postrzeganych zagrożeń dla reżimu lub rzeczywistych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Wzmianki na stronach internetowych lokalnych władz o wdrażaniu wizji Xi Jinpinga również konsekwentnie wspominają o Falun Gong, rzadko są jednak cytowane przez think-tanki i badaczy.

Bezpieczeństwo publiczne, najwyższe kierownictwo prokuratury zalicza represje wobec Falun Gong do kluczowych działań w obronie bezpieczeństwa politycznego

W sierpniu 2020 roku ówczesny chiński minister bezpieczeństwa publicznego i radca stanu Zhao Kezhi wygłosił przemówienie przed Stałym Komitetem Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (NPC) chińskiego parlamentu, podkreślając działania prowadzone w latach 2016–2019, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w roku 2019. Zhao zauważył, że wdrażając kompleksową koncepcję bezpieczeństwa narodowego, system bezpieczeństwa publicznego dążył do „pełnego wykorzystania legalnej broni i metod do prowadzenia głębokich walk przeciwko działalności wywrotowej, separatyzmowi i infiltracji; surowe rozprawienie się z działalnością ‘Falun Gong’ […] i innych [zakazanych religii]; i zdecydowana obrona bezpieczeństwa politycznego kraju”1. Odzwierciedlając priorytet nadany tym wysiłkom, Zhao zanim wspomniał o innych inicjatywach bezpieczeństwa, w tym związanych z walką z korupcją i terroryzmem, podkreślił regulacje mające na celu stłumienie zakazanych grup religijnych, takich jak Falun Gong.

Jest to jeden z wielu publicznie dostępnych raportów z pracy umieszczonych w ostatnich latach przez wyższych urzędników na forach partyjnych wysokiego szczebla, które bezpośrednio odnosiły się do kampanii Pekinu przeciwko Falun Gong. W latach 2017–2021 w swoich sprawozdaniach z prac dla NPC Najwyższy Sąd Ludowy (SPC) i Najwyższa Prokuratura Ludowa wielokrotnie wspominały o „aktywnym uczestnictwie” i „zwiększaniu intensywności walki” przeciwko zakazanym religiom oraz „zdecydowanym karaniu Falun Gong” i innych zakazanych religii. W styczniu 2017 roku, na sympozjum, w którym uczestniczyli wyżsi rangą sędziowie sądów ludowych z całych Chin, SPC wezwała, jak odnotowano, do „pogłębienia walki” przeciwko zakazanym grupom religijnym i „zintensyfikowania kar wobec Falun Gong” oraz innych podobnych grup, aby „zapobiec temu, że staną się one znaczącym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo polityczne”.

W maju 2020 roku Zhang Jun (ówczesny Prokurator Generalny Najwyższej Prokuratury Ludowej) w raporcie z prac z 2019 roku przedłożonym NPC stwierdził, że „zdecydowanie zabezpieczono narodowe bezpieczeństwo polityczne i stabilność społeczną”, „wdrożono kompleksową koncepcję bezpieczeństwa narodowego” i „zdecydowanie ukarano praktykujących Falun Gong” i inne zakazane grupy religijne. Zanim wymienił przypadki związane z przemocą i kradzieżą, Zhang wspomniał również o działaniach przeciwko Falun Gong.

Ta wyraźna wzmianka o Falun Gong i jego priorytetowym traktowaniu wśród postrzeganych zagrożeń dla reżimu pojawiła się od 2021 roku w innych przemówieniach i raportach, w tym na trzech konferencjach prasowych organizowanych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. 15 kwietnia 2021 roku na konferencji prasowej z okazji Dnia Edukacji o Bezpieczeństwie Narodowym ministerstwo pokazało osiągnięcia z ostatnich siedmiu lat w obronie „bezpieczeństwa politycznego” Chin i spojrzenie w przyszłość na przyszłe działania. Pierwszym celem wdrożenia tej  polityki wymienionym w raporcie z konferencji był Falun Gong i inne zakazane grupy religijne, z naciskiem na „dogłębną edukację i transformację”, co jest odniesieniem do brutalnych metod stosowanych w celu zmuszenia ludzi do wyrzeczenia się swoich przekonań i wychwalania KPCh. Nastąpiło to przed wzmiankami o realizacji „anty-separatystyczne”j polityki partii w Tybecie, „antyterrorystycznych” wysiłkach w Sinciangu czy innymi priorytetowymi obszarami egzekwowania prawa, takimi jak przestępstwa internetowe, przestępstwa gospodarcze i ściganie byłych urzędników za granicą w ramach kampanii „Polowanie na lisa”. Podobne komentarze widoczne są w doniesieniach z konferencji prasowych ze stycznia 2022 roku i stycznia 2023 z okazji „Dnia Chińskiej Policji Ludowej”. W tych dwóch raportach wzmianka o Falun Gong pojawia się po kampaniach „anty-separatystycznych” i „antyterrorystycznych”, ale wciąż przed jakimikolwiek innymi priorytetowymi obszarami.

Wyczerpujące poszukiwania publicznie dostępnych informacji na chińskich stronach rządowych i w mediach państwowych wskazują, że te ostatnie odniesienia do kampanii przeciwko Falun Gong na publicznych konferencjach prasowych następują po okresie względnego milczenia. Wydaje się, że ostatnia taka publiczna wzmianka w aktach sporządzona przez wysokiego rangą urzędnika ds. bezpieczeństwa pochodzi z lutego 2006 roku, kiedy Ke Liangdong, ówczesny dyrektor Departamentu Spraw Prawnych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, oświadczył, że wyznawcy Falun Gong zostaną ukarani zgodnie z nowo uchwaloną Ustawą o Karach Administracji Bezpieczeństwa Publicznego. W międzyczasie strony internetowe lokalnych władz nadal odnosiły się do działań wymierzonych w praktykujących Falun Gong – takich jak kampania „zero-out” – ale najwyżsi urzędnicy omijali publiczne wzmianki o Falun Gong, rzekomo w celu wzmocnienia udawanego przekonania, że KPCh skutecznie zmiażdżyła grupę.

Władze lokalne idą w ślady władz centralnych

W latach 2019-2023 wiele dyrektyw, raportów z pracy i planów rozwoju wydanych przez władze lokalne (a w szczególności organy sądowe) w całych Chinach powiązało represje wobec mieszkańców praktykujących Falun Gong z ochroną „bezpieczeństwa narodowego”, „bezpieczeństwa politycznego”, „narodowego bezpieczeństwa politycznego” i/lub „bezpieczeństwa państwa”. Poniżej przedstawiono wybrane przykłady:

 • Prowincja Hebei: W sierpniu 2021 roku Pośredni Sąd Ludowy Miasta Chengde opublikował swoje pięcioletnie sprawozdanie z pracy za lata 2017–2021. W raporcie stwierdzono, że „przestrzega się wszechstronnej koncepcji bezpieczeństwa narodowego, na pierwszym miejscu poważnie stawia utrzymanie narodowego bezpieczeństwa politycznego”, w tym poprzez „surowe rozprawienie się z infiltracją i destrukcyjną działalnością Falun Gong” oraz innych zakazanych religii ,„kończąc 27 spraw dotyczących [zakazanych religii] i skazując 59 ich wyznawców”. Wcześniej Prokuratura Ludowa Hrabstwa Changli podkreśliła w swoim raporcie z pracy w 2018 roku, że „surowo rozprawiła się” z działalnością zakazanych religii, a tym samym „zabezpieczyła narodowe bezpieczeństwo polityczne”. Wyraźnie wiążąc te posunięcia z centralnymi celami i dyrektywami partii, stwierdzono ponadto, że:

Zgodnie z jurysdykcją wyznaczoną przez przełożonych, Prokuratura podjęła się przeglądu i ścigania spraw w mieście [dotyczących] Falun Gong. W ciągu roku przeprowadzono łącznie 26 spraw dotyczących 39 osób, a 35 osób w 24 sprawach postawiono w stan oskarżenia. Tego typu sprawy są złożone i delikatne. Prokuratura aktywnie badała je i dążyła do ścisłej integracji krajowej polityki i prawa. Poprzez przegląd, ściganie i oskarżanie przestępstw zdecydowanie rozprawiliśmy się z przestępstwami, które zagrażały bezpieczeństwu narodowemu, zwłaszcza bezpieczeństwu reżimu. Wzmocniliśmy kontrolę pozycji ideologicznych i skutecznie wdrażaliśmy narodową wolę zwalczania tego rodzaju przestępstw.

Warto zauważyć, że przegląd wyroków w sprawach dotyczących Falun Gong wskazuje, że tak zwane „przestępstwa” polegają zazwyczaj  na studiowaniu tekstów duchowych lub dzieleniu się informacjami, ujawnianiu naruszeń prawa bądź przeciwdziałaniu propagandzie KPCh, a nie angażowaniu się w to, co w innych krajach byłoby uważane za przemoc lub zachowanie przestępcze.

 • Prowincja Syczuan: W raporcie z pracy Prokuratury Ludowej Miasta Dazhou z 2020 roku zauważono, że „surowo rozprawiła się z przestępstwami, które zagrażały bezpieczeństwu politycznemu, szybko aresztowała i postawiła w stan oskarżenia 6 osób, które rozpowszechniały plotki polityczne i prowokowały problemy w Internecie, a także członków ‘Falun Gong’ i innych zakazanych religii”.
 • Prowincja Jiangsu: W Nankinie Sąd Ludowy Dystryktu Yuhuatai, w swoim raporcie z prac opublikowanym w styczniu 2022 roku stwierdził, że „zajął się połową przypadków miasta” dotyczących zakazanych religii, „w 30 przypadkach (49 osób) surowo ukarał Falun Gong i inne [zakazane religie]” i „utrzymywał narodowe bezpieczeństwo polityczne”.
 • Prowincja Guangdong: Prokuratura Ludowa Dystryktu Chikan w mieście Zhanjiang przed odniesieniem się do wszystkich innych spraw karnych odnotowała w swoim raporcie z pracy w 2022 roku, że „zdecydowanie wdrożyła kompleksową koncepcję bezpieczeństwa narodowego” i „surowo ukarała cztery przypadki” dotyczące „Falun Gong i innych [zakazanych religii]”.

Mapa samorządów lokalnych, które w latach 2019-2023 wydały dyrektywy, raporty z pracy i plany rozwoju związane z represjami wobec mieszkańców, którzy praktykują Falun Gong w imię ochrony „bezpieczeństwa narodowego, „bezpieczeństwa politycznego, „narodowego bezpieczeństwa politycznego i/lub „bezpieczeństwa państwa.

Podobne odniesienia pojawiły się również w dyrektywach władz lokalnych w Szanghaju i Chongqing, raportach z pracy urzędników w Shanxi, Tiencin, Shandong i Anhui, a także planach rozwoju i realizacji m.in. w prowincjach Heilongjiang i Henan.

Dlaczego jest to istotne?

Te dyrektywy i raporty wydane w ciągu ostatnich pięciu lat  przez władze centralne i lokalne, są godne uwagi z kilku powodów.

 1. Ożywiona retoryka przeciwko Falun Gong: Takie odniesienia na poziomie centralnym oznaczają reaktywowanie Falun Gong jako publicznie cytowanego celu KPCh po ponad dekadzie względnego milczenia ze strony najwyższych urzędników, nawet jeśli  przez cały ten okres aparat bezpieczeństwa kontynuował monitorowanie, przetrzymywanie i torturowanie jego wyznawców.
 1. Umocnienie kampanii przeciwko Falun Gong w aparacie bezpieczeństwa: Chociaż strony internetowe władz lokalnych i raporty robocze od dawna rutynowo odwołują się do Falun Gong, te ostatnie – z ponownym skupieniem się na bezpieczeństwie politycznym i narodowym – pokazują, jak głęboko zakorzeniona w ogólnej machinie bezpieczeństwa reżimu pozostaje kampania przeciwko tej grupie, a w szczególności w kompleksowych ramach bezpieczeństwa narodowego Xi Jinpinga.
 1. W samej KPCh Falun Gong nie jest drugorzędnym celem: Propaganda reżimu przeciwko Falun Gong przedstawia prześladowania grupy głównie jako wysiłki „antykultowe”, które niektórzy obserwatorzy mogą postrzegać jako marginalne w kontekście szerszych represji KPCh. Jednakże z powyższych źródeł jasno wynika, że wewnętrznie kampania mająca na celu wykorzenienie Falun Gong, jest postrzegana jako centralny element wysiłków KPCh zmierzających do kontrolowania populacji, utrzymania władzy politycznej i zachowania supremacji ideologicznej.
 1. Zaostrzona retoryka odpowiada represjom w prawdziwym życiu: Być może najważniejsze jest to, że wyniesienie Falun Gong do rangi celu operacji bezpieczeństwa koreluje ze wzmożonymi prześladowaniami w świecie rzeczywistym obserwowanymi od początku pandemii COVID-19 przez Centrum Informacyjne Falun Dafa i inne organizacje. Obejmowało to arbitralne zatrzymania na dużą skalę, tortury i zgony w wyniku znęcania się w areszcie. Eskalacja nastąpiła, gdy pewni praktykujący pojawili się jako demaskatorzy i dziennikarze obywatelscy, którzy w inny niż oficjalny sposób przekazywali gdzie indziej niedostępne informacje na temat warunków panujących na obszarach zamkniętych dla obserwatorów krajowych i międzynarodowych, w czasie, gdy KPCh desperacko starała się przekazać obraz opanowania epidemii wirusa. Inne czynniki, które się do tego przyczyniły, to zwiększona wrażliwość na potencjalne protesty związane z 20. zjazdem partii w październiku 2022 roku, dorocznymi posiedzeniami rządu oraz podróżami Xi do różnych części kraju.

Na co należy zwrócić uwagę?

 • W 2024 roku na represje wobec Falun Gong zostanie przeznaczone więcej środków: Powyższe ustalenia wzmacniają inne dowody na to, że praktykujący Falun Gong w Chinach są głównym celem represji KPCh. Chociaż prześladowania te trwają od 1999 roku, bardziej publiczne i priorytetowe odniesienia do rozprawiania się z Falun Gong przez najwyższych urzędników od 2019 roku, w porównaniu z poprzednimi latami, mogą z pewnością doprowadzić do przeznaczenia większych środków na zatrzymywanie i „transformację” praktykujących Falun Gong. Przyczynia się do tego zbliżająca się 25. rocznica rozpoczęcia prześladowań i poprzedzająca je historyczna pokojowa akcja wyznawców w Pekinie w kwietniu 1999 roku. Rzeczywiście, w dokumencie z 2019 roku z miasta w prowincji Shanxi wyraźnie stwierdza się, jak ważne jest, aby agencje bezpieczeństwa zapobiegały wszelkim „działaniom w dwudziestą rocznicę apelu Falun Gong z 25 kwietnia”. Takie dyrektywy zostaną prawdopodobnie powtórzone przed 25. rocznicą, w roku 2024.
 • Rozszerzenie tego trendu poza aparat bezpieczeństwa: W lipcu 2023 roku państwowa strona internetowa opublikowała artykuł napisany przez Li Anpinga, dyrektora wykonawczego Chińskiego Stowarzyszenia Antykultowego, sponsorowanej przez rząd organizacji pozarządowej blisko powiązanej z biurokracją KPCh, która pomaga prowadzić kampanię przeciwko Falun Gong i jej demonizującą propagandę. W artykule tym Li wezwał do włączenia represji wobec religii w „utrzymanie narodowego bezpieczeństwa politycznego” i głębokiego uznania, że zakazane grupy religijne „stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”- jak KPCh definiuje ten termin.
 • Ponowne zwrócenie uwagi na powyższe ustalenia przez uczonych i obserwatorów: Falun Gong pozostaje jednym z najbardziej cenzurowanych tematów w Chinach, a publiczne omawianie go przez ekspertów może ściągnąć na nich odwet ze strony KPCh, w tym ograniczenia w podróżowaniu do Chin lub karanie krewnych bądź znajomych tam mieszkających. Niemniej jednak, Centrum Informacyjne Falun Dafa ma nadzieję, że powyższe badania zwrócą uwagę na to, jak fundamentalnie powiązany jest kryzys łamania praw człowieka z którym borykają się wyznawcy Falun Gong w Chinach, z szerszymi ambicjami reżimu w zakresie bezpieczeństwa. Niedbałe lub celowe pominięcie Falun Gong w analizach związanych z wysiłkami reżimu mającymi na celu zachowanie „bezpieczeństwa narodowego” lub „bezpieczeństwa politycznego” nie tylko pozbawia niewinne ofiary prześladowań międzynarodowego wsparcia, ale także pozostawia pustą dziurę w zrozumieniu współczesnych Chin przez obserwatorów i decydentów.

—————————————————————————————————————————

Zarejestruj się tutaj, aby otrzymywać ważne informacje na temat społeczności Falun Gong i prześladowań, z jakimi spotykają się praktykujący.

1. Na potrzeby tego artykułu i aby uniknąć powtarzania demonizujących etykiet, Centrum Informacyjne Falun Dafa użyło terminu „zakazana religia” zamiast „xiejiao”, który pojawia się w języku chińskim w wielu dokumentach cytowanych w tej analizie. Według manipulacji KPCh, często tłumaczony jako „kult zła”, termin „xiejiao” jest podstawowym składnikiem kampanii propagandowej reżimu mającej na celu odczłowieczenie praktykujących Falun Gong i usprawiedliwienie przemocy wobec nich. Religioznawcy i inni obserwatorzy konsekwentnie twierdzą, że Falun Gong nie jest „sektą”, podczas gdy grupy praw człowieka, takie jak Freedom House i Amnesty International, przetłumaczyły ten termin jako „heretycka organizacja”.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie faluninfo.net dnia 6.12.2023 r.

Loading