Przymusowa transformacja

Komunistyczna Partia Chin używa diabolicznych środków, aby agresywnie „transformować” praktykujących Falun Gong. Transformacja jest eufemizmem określającym „przymusowe nawrócenie mentalne”, czymś co odegrało kluczową rolę w wysiłkach zmierzających do zniszczenia praktyki. Sprowadza się ona do najbardziej destrukcyjnego prania mózgu.

Typowe taktyki obejmują: izolację, upokarzanie, pozbawianie snu, zalewanie propagandą anty-Falun Gong, groźby pozbawianie wolności na czas nieokreślony, manipulacje emocjonalne, kary ekonomiczne, wykorzystywanie byłych praktykujących, indoktrynację ideologiczną, znęcanie się fizyczne i psychiczne oraz wiele innych sposobów.

„Centra prania mózgu” były szeroko wykorzystywane do „transformacji” praktykujących Falun Gong od 1999 r. – to znaczy jako miejsca przeznaczone do zmuszania praktykujących Falun Gong do wyrzeczenia się swoich duchowych przekonań i praktyk. Nadużycia, w tym tortury… są rozpowszechnione. AMNESTY INTERNATIONAL, 2013 r.

W swoim rocznym raporcie z 2008 r. Komisja Wykonawcza Kongresu USA opisała „transformację poprzez reedukację” jako „proces ideologicznego przeprogramowywania, w którym praktykujący są poddawani różnym metodom przymusu fizycznego i psychicznego, dopóki nie wyrzekną się swojej wiary w Falun Gong”.

Jak opisał w swoich pismach chiński adwokat Gao Zhisheng, wysiłki zmierzające do przekształcenia praktykujących stanowią podstawę ich złego traktowania przez władze, niezależnie od rodzaju aresztów – czy to obóz więzienny, obóz reedukacji przez pracę, centrum prania mózgu (często znany publicznie dzięki eufemizmowi „centrum kształcenia zawodowego”) czy sale tortur na uboczu w górach.

Kluczowe dla procesu transformacji są wysiłki mające na celu zmuszenie wyznawców do podpisania trzech oświadczeń jako dowodu, że porzucili swoją wiarę w Falun Gong. Oświadczenia muszą potwierdzać, że praktykujący z powodu praktykowania Falun Gong odczuwa „wyrzuty sumienia”, że obiecuje Falun Gong porzucić i że nigdy więcej nie będzie się spotykał z innymi wyznawcami Falun Gong i że nie uda się do Pekinu, aby o Falun Gong zaapelować. Praktykującym mówi się, że jeśli podpiszą oświadczenia, zostaną zwolnieni, ale jeśli odmówią ryzykują tortury i pozbawienie wolności na czas nieokreślony.

Gang Chen, ofiara prania mózgu, czyli tortur „transformacyjnych”, opisuje swoje doświadczenie w chińskim więzieniu.

Dla tych, którzy poddają się pod silną presją, mentalna udręka bycia zmuszonym do wyrzeczenia się swoich głęboko zakorzenionych duchowych przekonań się na tym nie kończy. Od „przemienionego” praktykującego wymaga się natychmiast, aby nie tylko przestał wierzyć w Falun Gong, ale także zwrócił się przeciwko niemu. Po podpisaniu oświadczenia o transformacji praktykujących często prowadzono przed telewizyjne kamery i zmuszano do przeczytania oświadczenia z ich „nowym zrozumieniem” Falun Gong w celu wykorzystania tego w materiałach propagandowych. Jeśli stwierdzenie nie jest w zadowalającym stopniu skruchą lub dyskredytowaniem Falun Gong i jego założyciela, proces musi zostać powtórzony. Niedawno przetransformowani praktykujący zobowiązywani są do odgrywania aktywnej roli w przekształcaniu innych przetrzymywanych praktykujących, aby samemu nie powrócić do intensywnych sesji tortur.

Przywódcy partyjni regularnie zachęcają urzędników niższego szczebla do zwiększania skuteczności ich transformacji, oświadczając wprost lub pośrednio, że należy to osiągnąć niezależnie od stopnia brutalności wymaganych do tego nadużyć. Kadra wysokiego szczebla partii podróżuje często do obozów pracy i centrów zatrzymań, aby sprawdzić metody i osiągnięte tam wskaźniki transformacji. W celu większego mobilizowania ośrodków zatrzymań do wywierania presji na wyznawców, aby wyrzekli się swoich przekonań stosuje się różne zachęty. Obejmują one nakładanie limitów lub oferowanie nagród takich jak promocje lub premie pieniężne administratorom obozów i strażnikom, którzy w transformacji osiągają wysokie wskaźniki.

Co najmniej 43 szpitale psychiatryczne w całych Chinach są wykorzystywane do przetrzymywania i torturowania praktykujących [Falun Gong]. … Znamy niektóre leki, które szpitale pod przymusem podają zdrowym na umyśle ludziom próbując zniszczyć ich wolę i ducha. … Wiemy o powszechnym używaniu leków psychotropowych przez policję w więzieniach, centrach prania mózgu i obozach pracy. Abraham L. Halpern, MD emerytowany profesor psychiatrii, New York Medical College Były dyrektor, American Academy of Psychiatry and the Law.

Loading

Następny artykuł