Rezolucje Senatu i Izby Reprezentantów USA wzywają do zakończenia prześladowań Falun Gong w Chinach

Dwie oddzielne rezolucje przedstawiono w Senacie i Izbie Reprezentantów USA. Wzywają one chińskie władze do zakończenia trwających od ponad 12 lat prześladowań Falun Gong i apelują o wyrażenie solidarności z tymi, którzy w bezkrwawy sposób opowiadają się za potrzebą zmian w Chinach.

Pierwsza z nich, Rezolucja Senatu 232, „wzywa Komunistyczną Partię Chin do natychmiastowego powstrzymania i zakończenia kampanii prześladowań wobec praktykujących Falun Gong i niezwłocznego uwolnienia wszystkich, którzy zostali zatrzymani lub uwięzieni z powodu ich dążeń do prawa posiadania i wyrażania własnych przekonań duchowych.”

Rezolucję zaprezentowali w lipcu tego roku senatorowie: Menendez i Coburn dla upamiętnienia 12-tej rocznicy rozpoczęcia represji wobec Falun Gong w Chinach. Powołując się na raporty Departamentu Stanu USA, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Wykonawczej ds. Chin Kongresu USA, podnosi ona kwestię losu setek tysięcy więźniów sumienia praktykujących Falun Gong, tortur, jakie się wobec nich stosuje, działań propagandowych zaprzeczających ludzkiemu wymiarowi człowieczeństwa i służących szkalowaniu oraz represji wobec prawników starających się stanąć w ich obronie.

„Uważam, że godny ubolewania jest fakt, że [chińskie władze] tylko wtedy chronią prawo obywateli do wolności wyznania i praktyki duchowej, gdy jest ona podporządkowana władzy partii komunistycznej, a jeśli jest inaczej – jak w przypadku praktykujących Falun Gong – wzniecają gwałtowną i bezwzględną kampanię przeciwko nim, co skutkuje aresztowaniami, więzieniem i torturami za odmowę wyrzeczenia się swoich przekonań”, powiedział senator Menendez.

Druga z nich, Rezolucja Izby Reprezentantów 416, została zaprezentowana we wrześniu tego roku przez grupę ośmiu przedstawicieli Izby pod kierunkiem republikanina Thada McCottera i wzywa władze chińskie do respektowania ratyfikowanych konwencji międzynarodowych związanych z przestrzeganiem praw człowieka i wolności religijnych. W uzupełnieniu do dokumentacji dotyczącej represji wobec podziemnych kościołów chrześcijańskich, rezolucja potępia bezprawne wykorzystywanie sił bezpieczeństwa do nękania, więzienia i torturowania praktykujących Falun Gong za ich przekonania duchowe. Zwraca także uwagę na fakt 3 tysięcy przypadków śmierci na skutek tortur w aresztach i więzieniach oraz podnosi zarzuty dotyczące skutkującej śmiercią grabieży organów wewnętrznych do transplantacji od żywych praktykujących.

Rezolucja Izby Reprezentantów występuje z żądaniem, by władze chińskie „zaprzestały prześladowań i dyskryminacji zarówno niezarejestrowanych organizacji religijnych jak i indywidualnych wierzących” i uwolnienia wszystkich więźniów sumienia. Dokument opisuje również trudne położenie obrońców praw człowieka w Chinach, a w tym zwłaszcza Gao Zhishenga, który przez lata był więziony i poddawany torturom za występowanie w obronie praktykujących Falun Gong.

Kluczowe w rezolucji jest stwierdzenie, że aktywne propagowanie wolności wyznaniowej i demokracji w Chinach leży w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych. W tym celu apeluje ona do prezydenta USA, sekretarza stanu i członków kongresu do kontaktów z praktykującymi Falun Gong dla wyrażenia z nimi solidarności.

W obydwu rezolucjach wyrażono poparcie dla obywateli Chin, którzy w bezkrwawy sposób opowiadają się za prawem do wolności. Zwrócono w nich szczególną uwagę na znaczenie ruchu Tuidang – zjawiska, które rozpoczęło się w 2004 roku, kiedy to The Epoch Times, agencja prasowa z siedzibą w USA, opublikowała serię artykułów zatytułowanych „Dziewięć komentarzy na temat partii komunistycznej”.

Tuidang dosłownie znaczy „wycofanie z partii” i spowodował on, że już ponad 100 milionów obywateli Chin dokonało w symboliczny sposób zerwania z przynależnością do Komunistycznej Partii Chin, Ligi Młodzieży Komunistycznej lub Młodych Pionierów.

Rezolucje opowiadają się za Falun Gong i ruchem Tuidang.

Rezolucja Senatu 232 „wyraża poparcie dla zaangażowania uczestników tego ruchu i tych którzy postanowili zerwać więzy z przeszłością, za działania zmierzające do przywrócenia właściwego miejsca historii Chin i ich kultury, oraz dla dążeń do sprawiedliwych i jawnych sposobów sprawowania władzy, ludzkiej wolności i powstania społeczeństwa opartego na praktyce cnoty.”

Levi Browde, dyrektor wykonawczy Centrum Informacyjnego Falun Dafa, komentuje: „Ruch Tuidang sam w sobie nie wzywa do obalenia partii komunistycznej, ani nie daje wskazówek dla rozwiązań przyszłego systemu politycznego. Zamiast tego zachęca chińskich obywateli, by zajęli stanowisko w zasadniczych kwestiach moralnych, odrzucili przemoc, korupcję i obłudę szerzoną przez partię komunistyczną i wybrali w codziennym życiu cnoty uczciwości, sprawiedliwości i odwagi.”

Izba Reprezentantów od 1999 roku ogłosiła cztery rezolucje wyrażające poparcie dla Falun Gong i potępiające prześladowania.

Rezolucje 232 i 426 zostały przedłożone w Komisjach Spraw Zagranicznych Senatu i Izby Reprezentantów w oczekiwaniu na rozpatrzenie i poparcie dla wyżej przedstawionych działań.